KOMATSU HD405

HD405-7的7前速全自动变速器具有上坡跳跃换挡功能,以减少换挡次数,使车辆运行平衡,标配轮胎型号18.00 R33,回转半径7.2米,最大行驶速度70km/h。

主要技术数据(HD405-7):

KOMATSU HD405 非公路自卸车

--------- 此产品最近更新:2011-10-16 ----------