KOMATSU HD325

HD325-7为机械传动方式,7速自动变速器具有跳跃换挡功能,可减少上坡时换挡次数,使车辆运行更平衡。标配轮胎型号18.00-33-32PR,回转半径7.2米,最大速度70km/h。

主要技术数据(HD325-7):

KOMATSU HD325 非公路自卸车

--------- 此产品最近更新:2011-10-16 ----------